Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ
KÖSE BELEDİYESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ
Giriş
İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi
uyarınca, KÖSE BELEDİYESİ (“Kurum”) tüzel kişiliği, ilgili müdürlük ve birimleri ve hizmet
merkezlerinde toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin veri sahiplerinin/ilgili kişilerin
aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.
Kurum, kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve güvenliği hususuna azami hassasiyet ve gayret
göstermektedir.
Kişisel veriler Kurum tarafından her türlü işitsel, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle
toplanabilecektir.
Bu kapsamda ve Kanun gereğince ilgili kişilerin kişisel verileri Kurum tarafından Veri Sorumlusu
sıfatıyla işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile Kanun’da
belirtilen amaçlar çerçevesinde ve sınırı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen amaçlarla
işlenmektedir. Buna göre kişisel verilerin işlenme amacı;
1. Kurum’un ilgili mevzuatlar çerçevesinde yükümlü olduğu iş ve işlemleri yürütebilmesi,
vazife ve sorumlulukları çerçevesinde kamu hizmetini ifa etmesi,
2. Kurum tarafından sunulan hizmetlerden maksimum faydanın sağlanması için gerekli
çalışmaların yapılması,
3. Kurum’un ve paydaşların hukuki yükümlülüklerinin ve hizmetin güvenliğinin sağlanması,
4. Kurum’un hizmetlerinin ve stratejilerinin sürdürülmesi,
5. Kuruma haklar, vazifeler, iş ve işlemler yükleyen kanunlar ve ilgili mevzuatlar uyarınca
sorumluluklarını ifa etme,
6. Kurum’un insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi
7. Belediyecilik hizmetlerinin ifası,
8. Sosyal yardımlara ilişkin gerekli organizasyon ve eylemlerin hayata geçirilmesi
9. Vergi vb. yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi,
10.Eğitim, kültür, spor vb. faaliyetler kapsamında sosyal tesisler, kreşler, eğitim merkezlerine
ilişkin çalışmaların sürdürülebilmesi,
11.Mobil uygulama, web sitesi ve diğer elektronik platformlar aracılığıyla “çerez politikası”
gereği IP adresi ve benzer verileri işlemek,
12.Meşru menfaat çerçevesinde yazılı, işitsel ve görsel veri kayıtlarını gerçekleştirmek ve
gerektiğinde ilgili mevzuat çerçevesinde milli güvenlik, emniyet vb. kurum ve kuruluşlarla
paylaşmak
13.Belediye hizmetlerinden yararlanan kişi sayısını arttırabilmek, hizmet kalitesini en üst
düzeyde tutmak gayesi ile vatandaşlarla iletişim kurabilmektir.
Kurum, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilere hukuka aykırı olarak
erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla gerekli
hukuki, teknik ve idari tedbirleri en üst seviyede almaya gayret göstermektedir.
Kişisel Verilen Paylaşılması ve Aktarılması
Çalışanlar, hizmet alıcıları, tedarikçiler, paydaşlar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ve vatandaşlardan
toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Kurum’un
tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları ve yasal olarak yetkili kurum ve kuruluşlar ile, ilgili mevzuatlar
çerçevesinde, kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda paylaşılabilecektir.
Kurum, kişisel verilerin paylaşılması halinde gerekli idari ve teknik tedbirleri, tüm güvenlik
önlemlerini almaya özen göstermektedir. Ayrıca Kurum ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi sertifikasına sahiptir. Kurum verilerinizin aktarılması ve paylaşılması hususunda dikkat ve
özen yükümlülüğüne uymakta, verilerinize ve güvenliğine değer vermektedir.
Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kurum kişisel verileri, her türlü işitsel, yazılı, görsel ve elektronik ortamda ve işbu aydınlatma
metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde, Kurum’un sunmuş olduğu hizmetlerin yasalara ve ilgili
mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve yine Kurum’un sözleşme ve yasalardan doğan
yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi gibi birçok hukuki sebebe dayalı olarak
toplamakta, Kanun’da belirtilen şartlara uygun olarak işlemekte, paylaşmakta ve aktarmaktadır.
Hukuki dayanaklara ilişkin temel bazı kanunlar;
5393 Sayılı Belediye Kanunu,
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu,
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
3194 Sayılı İmar Kanunu,
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
4857 Sayılı İş Kanunu.
Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Hakların Korunması
Kişisel veri sahipleri Kanun’un 11. maddesi uyarınca;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
7. ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanılması için, kişisel veri sahipleri tarafından Kurum’a, yazılı olarak
veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle başvurulması
halinde, başvurular talebin niteliğine göre en kısa zamanda ancak her halükârda en geç 30 gün
içerisinde sonuçlandırılır.
Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak işlemin maliyet gerektirmesi durumunda,
başvuruya konu iş ve işlemlerin maliyeti ile sınırlı olmak üzere, bu hususta Kişisel Verileri Koruma
Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurum’un Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen
tarifedeki ücreti talep etme hakkı saklıdır.
iletişim
İşbu aydınlatma metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere KÖSE
BELEDİYESİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşılabilmektedir.
Kanun’dan doğan haklarınızı kullanmak için, kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve
talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı http://www.köse.bel.tr adresinden
edinebileceğiniz başvuru formunu doldurarak imzalı şekilde Yeni Mahalle Atatürk Cad. No:7
Köse/GÜMÜŞHANE adresine başvuru formunda belirtilen yollardan birini kullanarak
gönderebilirsiniz.